فلسفه فقه حکومتی با تأکید بر دیدگاه های امام خمینی(ره)
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : عباسعلی مشکانی سبزواری