ممقایسه تطبیقی فقه حکومتی صاحب جاوره و میرزای نائینی
21 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : عباسعلی مشکانی سبزواری