فقه حکومتی؛ راهبردها و رراهکارها
43 بازدید
موضوع: فقه و اصول
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : نشریه تخصصی رایحه- شماره 98
تاریخ نشر : Feb 20 2012 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0