فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی
36 بازدید
محل نشر: مطالعات انقلاب اسلامی- شماره 32
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/03/07
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده انقلاب اسلامی در مراحل سه‌گانه خود، یعنی ایجاد، استقرار و توسعه، با محوریت فقه حرکت کرده است. در مرحله ایجاد با استفاده از فقه سنتی، در مرحله استقرار با استفاده از فقه پویا و هم اکنون و در مرحله توسعه از کشور و دولت اسلامی به «تمدن اسلامی»، نیازمند فقه حکومتی است. در مقاله حاضر، مراحل پیش گفته تبیین و به ضرورت استمداد از فقه حکومتی برای گذار از مرحله استقرار به مرحله توسعه استدلال شده است. بررسی وضعیت فقه در دوره ایجاد و استقرار انقلاب و ترسیم خط‌مشی گذار از دوره موجود به دوره توسعه انقلاب و نرم‌افزار مورد نیاز آن، بخش پایانی مقاله را به خود اختصاص داده است. واژگان کلیدی جمهوری اسلامی، ایجاد انقلاب، استقرار انقلاب، توسعه انقلاب، فقه سنتی، فقه پویا، فقه حکومتی.