انتشار مقاله درآمدی بر فقه حکومتی در مجله علمی و پژوهشی حکومت اسلامی
63 بازدید
تاریخ ارائه : 9/29/2011 1:51:00 PM
موضوع: فقه و اصول

احتراماً به عرض می رساند مقاله در آمدی بر فقه حکومت در مجله علمی و پژوهشی حکومت اسلامی در شماره 60 منتشر شده است.