پاردایم فقه حکومتی
50 بازدید
تاریخ ارائه : 7/30/2011 9:04:00 PM
موضوع: فقه و اصول
پارادایم فقه حکومتی
چکیده:
فقه شیعه، از ابتدای نضج خود در زمان امیرالمؤمنین(ع) تاکنون دوره‏ها و مکاتب و پارادیم‏های گوناگونی را تجربه کرده است. پارادایم ضد اجتهاد، پارادایم اصولی سنتی، پارادایم اخباری‏گری و پارادایم اصولی نوین بارزترین آنها هستند. در زمان کنونی و با توجه به فرصت بی‏نظیر حاکمیت فقهای شیعه، باید فقه شیعه از حالت انزوا و فردی خارج شده و در جهت اداره حکومت ملی، منطقه‏ای و بین‏المللی حرکت نماید. «پارادایم فقه حکومتی» بر آن است که در ضمن حفظ میراث گذشتگان در لوای فقه سنتی و روش‏های کلان آنان، با نگاهی حکومتی به استنباط احکام شرعی همت گمارد. در این گزیده، ضرورت و چیستی فقه حکومتی و تفاوت آن با فقه فردی و راهکار گذار از فقه فردی به فقه حکومتی با محوریت دیدگاه‏های مقام معظم رهبری(حفظه الله) طرح شده است.
 
واژگان کلیدی: فقه، پارادایم، پاردایم‏های فقهی، فقه حکومتی، دیدگاه‏های مقام معظم رهبری.