برگزیدگی و انتشار مقالات مولف در همایش علامه عسکری
71 بازدید
تاریخ ارائه : 8/17/2012 12:46:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

در نخستین جشنواره دوسالانه علامه عسکری(ره) دو مقاله از عباسعلی مشکانی برگزیده و در یادمان این همایش منتشر گردید. این دو مقاله با عناوین ذیل است:

1- شهادت شاهراه ظفر (درآمدی بر اندیشه عاشورائی علامه عسکری)

2- فریادگر وحدت (کلام تطبیقی در سیره علمی علامه عسکری)

چکیده این هدو مقاله در بخش مقالات ارائه شده است.