انتشار مقاله بازکاوی داستان رفع القلم در مجله علمی ترویجی معرفت
71 بازدید
تاریخ ارائه : 4/4/2012 2:28:00 PM
موضوع: تاریخ و سیره

به نام خدا. مقاله بازکاوی داستان رفع القلم با همکاری استاد گرانقدر جناب آقای مصطفی صادقی تهیه و در شماره 170 مجله علمی ترویجی معرفت (بهمن 1390) منتشر گردید.