انتشار مقاله آرمان عاشورا در مجله علمی ترویجی معرفت
95 بازدید
تاریخ ارائه : 4/4/2012 2:25:00 PM
موضوع: تاریخ و سیره

به نام خدا. مقاله آرمان عاشورا، حکومت یا شهادت (تبیین نظریه عاشورایی علامه عسکری) در شماره 170 مجله علمی ترویجی معرفت (بهمن 1390) انتشار یافت.