انتشار مقاله پارادایم فقه حکومتی
93 بازدید
تاریخ ارائه : 1/31/2012 10:39:00 AM
موضوع: فقه و اصول

مقاله پارادایم فقه حکومتی در شماره 168 مجله علمی-ترویجی معرفت منتشر شد. این مقاله با بررسی و تحلیل پارادایمهای فقهی مختلف، پارادایم فقه حکومتی را به تحلیل و تبیین نشسته است. به زودی متن مقاله در این وبگاه منتشر خواهد شد.