سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه قم  
کارشناسی سیاستگذاری پژوهش  
1389/04/03 
1392/10/05 
همکار پژوهشی 
همکاری 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری  
مدیر کارگروه ولایت فقیه  
1393/11/02 
1394/08/07 
مدیر کارگروه ولایت فقیه  
همکاری 
موسسه فتوح اندیشه 
مدیر کارگروه فقه دولت 
1392/08/02 
ادامه دارد 
همکار پژوهشی  
همکاری 
موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام (قم) 
رئیس موسسه  
1393/10/04 
ادامه دارد 
مدیر موسسه  
همکاری 
موسسه رویش اندیشه و معرفت 
عضو هیئت مدیره  
1392/10/05 
ادامه دارد 
همکاری پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه امام صادق(ع) 
مدیر داخلی فصلنامه کلام اسلامی  
1393/11/03 
1395/11/01 
مدیر داخلی فصلنامه کلام اسلامی  
تدریس 
مدرسه معصومیه  
مدرس 
 
 
عرفانهای نوظهور  
تدریس 
مدارس اسلامشهر  
مدرس 
 
 
نظام سیاسی اسلام  
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
همکار آموزشی  
1394/07/01 
ادامه دارد 
رشته فقه سیاسی 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی  
1394/07/01 
ادامه دارد 
پژوهشی- آموزشی 
همکاری 
موسسه اندیشه تمدنی اسلام  
صاحب امتیاز و مدیر مسئول دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی  
1395/01/30 
1395/07/27 
صاحب امتیاز و مدیر مسئول دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی  
همکاری 
موسسه اندیشه تمدنی اسلام 
صاحب امتیاز و مدیرمسئول دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسلام  
1395/02/06 
1396/03/15 
صاحب امتیاز و مدیرمسئول دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسلام  
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق زاهدان 
مدرس دوره آموزشی فقه مضاف 
1396/05/02 
1396/04/03 
فقه سیاسی چیسیتی و جریان شناسی  
تدریس 
حوزه علمیه خواهران زاهدان 
مدرس دوره آموزشی فقه مضاف 
1396/05/03 
1396/05/05 
فقه سیاسی و فقه حکومتی